Search

Ouderbijdrage / Bijdrage Tussen de Middag Opvang (TMO)

Ouderbijdrage

Elk schooljaar geeft de ouderraad meer dan tienduizend euro uit aan activiteiten voor de kinderen van de Nassauschool. Dit betaalt de ouderraad uit de jaarlijkse ouderbijdragen. De overheid financiert dergelijke activiteiten niet. Alle uitgaven van het afgelopen schooljaar vindt u in het financieel overzicht. De geplande uitgaven voor het komende jaar vindt u in de begroting. De ouderbijdrage is €30 euro per kind per schooljaar. Wanneer uw kind tussen 1 januari en 31 mei op school komt, betaalt u €15. Na 31 mei betaalt u geen ouderbijdrage.

Bijdrage Tussen de Middag Opvang (TMO)

De Nassauschool werkt met een continurooster, waarbij onze leerlingen tussen de middag op school, onder deskundige leiding, overblijven. Het werken met het continurooster brengt kosten met zich mee. Hoewel de school daar een substantieel deel van voor haar rekening neemt, gaan we uit van een (vrijwillige) TMO-bijdrage om kostendekkend te kunnen zijn.

Van uw bijdrage worden m.n. de combinatiefunctionarissen betaald, die de Tussen-de-Middag-Opvang (TMO) verzorgen. De TMO-bijdrage is vastgesteld op €40 per kind per schooljaar. Wanneer uw kind tussen 1 januari en 31 mei op school komt, wordt €20 gerekend.