Search

De medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en praat mee over het beleid van de directie van de Nassauschool en het overkoepelende schoolbestuur van de VCOG (Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen). De MR bestaat uit 4 leerkrachten en 4 ouders. De zittingsperiode is 3 jaar. 

Waarom de MR belangrijk is
De MR kijkt kritisch mee met het reilen en zeilen van de school. De MR geeft namelijk gevraagd en ongevraagd advies over een heleboel onderwerpen die in en rond school spelen. Denk onder andere aan de groei van de school, investeringen in de kwaliteit van het onderwijs, inrichting van het schoolplein, jaarplan, tussenmiddag opvang en de financiële situatie. De MR geeft hierover advies aan de directeur. Over het schoolplan en de onderwijsdoelstellingen heeft de MR instemmingsrecht. Dat betekent dat de directie verplicht is deze onderwerpen aan de MR voor te leggen

Ook u kunt meedoen! 
Elke ouder en leerkracht kan de MR  vragen om bepaalde onderwerpen met de directie te bespreken.  Het algemene emailadres is [email protected]  

Gemeenschappelijke MR
Vanuit de MR heeft een vertegenwoordiging van 1 leerkracht en 1 ouder zitting in de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Hier worden onderwerpen met de algemeen directeur besproken die alle tien scholen van de VCOG aangaan. 

Yvonne (voorzitter), Marjon, Annika, Kirsten, Alexandra, Jannes, Hendrik, Stefan.